STEMWIJZER
voor de toekomst

Welke partij denkt aan de toekomst van onze kinderen?


Stemwijzer 

 

De bestaande partijen in de tweede kamer staan in de eerste tabel.
De nieuwe partijen voor de tweede kamer staan in de tweede tabel.

Wij vernielen onze aarde in een steeds sneller tempo. Onze welvaart is voor maximaal 4 miljard mensen duurzaam te handhaven. Wij zijn nu met ruim 7 miljard mensen en in 2100 met bijna 11 miljard mensen (VN). Meer welvaart voor meer mensen betekent meer spullen en voedsel, meer energie en grondstoffen, nog meer CO2-uitstoot, nog meer klimaatverandering, nog minder land geschikt voor bewoning en landbouw etc.
Onze welvaart is onmogelijk voor alle mensen op aarde. Wie durft nog kinderen te nemen? Wie durft nog op een partij te stemmen die economische groei wil? Let op: groene groei is niet mogelijk. Wie durft de grenzen open te houden voor immigratie? De tijd dringt.

Minder mensen en/of minder consumptie betekent leven in een krimp-economie. Het besturen van een krimp-economie is anders dan van een groei-economie. De belangrijkste verschillen zijn:

  • De overheid stuurt op welzijn van de huidige en toekomstige burger (EU grondwet) in plaats van te sturen op welvaart (groei).
  • De groei-economie afremmen door de inflatie te stoppen waardoor prijzen echt stabiliseren. Dit betekent: geen prijsverhogingen van producten, geen collectieve loonsverhogingen, geen reclame en geen arbeidsmigranten. De centrale bank verandert het inflatiedoel van de huidige 2% naar 0% en berekent weer rente.
  • De globalisering veroorzaakt een steeds groter verschil tussen rijk en arm. Verminder de globalisering door de macht van multinationals te beperken. Voer importheffingen in op massaproducten aan de buitengrens van de EU.
Links verwijzen naar pagina's op deze website.

Politieke maatregelen
tegen de vernieling van onze aarde

Algemeen

Vóór

Tegen

 

"Nederland leeft op te grote voet".

In Nederland zijn te veel mensen en bedrijven.
Nederlanders consumeren te veel.

Politieke partijen kunnen kiezen uit een mix van twee oplossingen.


krimp economie

PvdD,

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+, FvD

krimp bevolking

 

 

DENK, SGP

Klimaat

   

De aarde warmt steeds sneller op doordat de CO2-uitstoot steeds sneller toeneemt,
Steeds meer mensen verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen zoals olie, gas, kolen en hout. Het EU-doel is de opwarming te beperken tot 2 °C in 2050. Onze levensstijl moet hiervoor drastisch wijzigen. Duurzame energiebronnen zoals wind, zon en kernenergie, moeten fossiele brandstoffen vervangen. Ons economisch systeem en geldsysteem moeten wijzigen en de bevolkingsomvang moet sterk krimpen. De kans dat het lukt, is klein. Lukt het niet dan zijn grote delen van onze aarde onbewoonbaar met een ongekend aantal vluchtelingen.

   

Verminder de CO2-uitstoot.
De EU wil 55% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
Vervang fossiele energie door duurzame energie zoals wind, zon en kernenergie.
Stimuleer deze vervanging met subsidies.

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, SGP

 FvD, PVV

Accepteer de temperatuurstijging.
(Alternatieve oplossing) De maatregelen van de EU maken minimaal verschil en beschadigen onze concurrentiepositie. Gebruik het geld van de subsidies voor de verdediging van ons land tegen de gevolgen (stijging zeespiegel).

Argumenten: China en India verminderen pas na 2030 de uitstoot. China bouwt nu honderden kolencentrales extra (ook in Afrika). De wereldbevolking neemt explosief toe. Wereldwijd nemen hierdoor de broeikasgassen toe. De temperatuur stijgt met 3° tot 5°C in 2050.


 FvD, PVV

 

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, SGP

Dwing andere landen de uitstoot te verminderen.
Straf een land met importbelastingen als dat land grensoverschrijdende milieuvervuiling (CO2-uitstoot) onvoldoende tegengaat (Stiglitz).

Massaproducten maken buiten de EU is goedkoper dan binnen de EU. Multinationals produceren steeds goedkoper door uitbuiting arbeidskrachten, milieu onvriendelijk werken, belasting ontduiking, goedkopere en vervuilender energie etc.
Importbelastingen dwingen andere landen te produceren volgens onze normen. De macht van multinationals neemt af en de vrije markt verduurzaamt. Ons midden en klein bedrijf kan dan met robots en automatisering alle massaproducten tegen een acceptabele prijs maken.
Produceren binnen de EU betekent: duurzamer, meer werkgelegenheid, betere arbeidsrechten, minder schade milieu, meer belasting afdracht, duurzamere energie, minder transport, eerlijker concurrentie, afname verschil arm - rijk.
Massaproducten zijn zonnepanelen, vele soorten kleding, vele soorten voedsel, speelgoed, etc.

SP, DENK, PvdD

PvdA, GL, D66, CDA, VVD, CU, SGP, FvD, PVV, 50+

Overconsumptie

   

Beperk de marktmacht van Multinationals.

Multinationals chanteren nationale overheden. Internationale problemen blijven bestaan zoals klimaat, verschil arm-rijk, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting op grondstoffen.

Voorbeeld: onze overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen anders vertrekken multinationals naar het buitenland.

Geef nationale overheid meer macht.
Minder globalisering:
- herstel landsgrenzen
- pak internationale problemen met andere landen aan
- vorm met deze landen een economisch machtsblok.
Gevolgen zijn:
- macht EU neemt af.
- Sneller overeenstemming dan in EU verband

PVV, PvdD, SP, FvD, SGP

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK

Geef EU meer macht.
Meer globalisering:
- hevel macht nationale overheid over naar de EU
- stop vrijhandelsafspraken met landen buiten de EU.
Probleem is: cultuurverschillen binnen de EU verhinderen snelle  beslissingen.

D66, GL, CDA, DENK

VVD, PVV, PvdD, SP, CU, 50+, FvD, SGP, PvdA

Vervuiler betaalt.
Hef belasting op fossiele brandstoffen, verbruik grondstoffen, gebruik ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De grootste energievreters betalen geen belasting of krijgen zelfs subsidie. De concurrentiepositie vasthouden betekent een gelijktijdige invoering in alle landen met een handelsverdrag.

Reguleer de import van producten uit andere landen met importheffingen (Stiglitz). Harde bewaakte buitengrenzen zijn nodig.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen =
minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

D66, PvdD, GL,

PVV, VVD, PvdA, CDA, CU, 50+, FvD, SGP, DENK, SP

Stop de geldschepping door private banken.
Breng geldschepping onder bij een nieuw wettelijk bevoegd orgaan. De maatschappelijke baten zijn uiterst positief. Een krimpende economie is dan mogelijk zonder crisis en inflatie. De spaargelden en pensioenen zijn zeker gesteld.

PvdD, SP, GL,, DENK

 
 

Stap uit de euro.
Zeggenschap over de munteenheid is vereist om de methode van geldschepping te veranderen. Dit lukt niet met de politiek verdeelde euro landen.
De euro drijft nu de noordelijke en de zuidelijke euro landen verder uit elkaar. Een volgende euro crisis is onvermijdbaar.

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, VVD, D66, GL, DENK

Overbevolking

   

Voer gezinsplanning in.
Ontmoedig grote gezinnen en stimuleer kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV, FvD

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Beperk arbeidsmigratie. 
In 2018 waren dit er 800.000 (CBS). Het is een pervers verdienmodel.
De maatschappelijke nadelen zijn groter dan de economische voordelen zowel hier als in de landen van herkomst. Stuur migranten terug naar het land van herkomst. Stuur ook de bedrijven daarheen die voornamelijk gebruik maken van deze migranten.

PvdD, PVV, FvD, SP, CU,

GL, CDA, VVD, PvdA, D66, 50+, SGP

Beperk immigratie.
Stel een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland vast.
Bevorder op wereldschaal de opvang van vluchtelingen in de regio.

PVV, FvD, VVD,

GL, CDA,  CU, PvdA, PvdD, D66, SP, SGP, 50+

Activeer religieuze en politieke leiders.
Voer druk uit op religieuze en politieke leiders; promoot geboortebeperking in plaats van voortplanting.

 

SGP, DENK

Bovenstaande maatregelen dienen in het verkiezingsprogramma van elke partij te staan. De standpunten die partijen werkelijk innemen, zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer (bijgewerkt op 5-2-2021).

Hieronder de nieuwe partijen.
Afkortingen voor de nieuwe partijen inclusief de links naar de standpunten op de website van de partijen:

BBB - BoerBurgerBeweging
Bij1 - Bij1
CO - Code Oranje
DFP - De Feestpartij
Groen - De Groenen
JA21 - JA21
Jezus - Jezus Leeft
Jong - Jong
LHK - Lijst Henk Krol
LP - Libertaire Partij
MN - Modern Nederland
NIDA - NIDA
NLB - NLBeter
Opr - Oprecht
PP - Piratenpartij
PvdE - Partij van de Eenheid
PvdR - Partij voor de Republiek
Splnt- Splinter
Trots - TROTS op Nederland
UCF - Ubuntu Connected Front
Volt - Volt Nederland
VSN - Vrij en Sociaal Nederland
WZN - Wij zijn Nederland

Politieke maatregelen
tegen de vernieling van onze aarde

Algemeen

Vóór

Tegen

 

"Nederland leeft op te grote voet".

In Nederland zijn te veel mensen en bedrijven.
Nederlanders consumeren te veel.

Politieke partijen kunnen kiezen uit een mix van twee oplossingen.


krimp economie

Bij1, Groen, Splnt,

BBB, CO, DFP, JA21, Jong, LHK, LP, NLB, Opr, Trots, Volt

krimp bevolking

 

BBB, Bij1, CO, Groen, JA21, Jezus, Jong, NLB, Opr, Trots

Klimaat

   

De aarde warmt steeds sneller op doordat de CO2-uitstoot steeds sneller toeneemt,
Steeds meer mensen verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen zoals olie, gas, kolen en hout. Het EU-doel is de opwarming te beperken tot 2 °C in 2050. Onze levensstijl moet hiervoor drastisch wijzigen. Duurzame energiebronnen zoals wind, zon en kernenergie, moeten fossiele brandstoffen vervangen. Ons economisch systeem en geldsysteem moeten wijzigen en de bevolkingsomvang moet sterk krimpen. De kans dat het lukt, is klein. Lukt het niet dan zijn grote delen van onze aarde onbewoonbaar met een ongekend aantal vluchtelingen.

   

Verminder de CO2-uitstoot.
De EU wil 55% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
Vervang fossiele energie door duurzame energie zoals wind, zon en kernenergie.
Stimuleer deze vervanging met subsidies.

BBB, Bij1, Groen, Jong, LHK, LP, NIDA, PP, Splnt, Volt

Ja21, Opr,

Accepteer de temperatuurstijging.
(Alternatieve oplossing) De maatregelen van de EU maken minimaal verschil en beschadigen onze concurrentiepositie. Gebruik het geld van de subsidies voor de verdediging van ons land tegen de gevolgen (stijging zeespiegel).

Argumenten: China en India verminderen pas na 2030 de uitstoot. China bouwt nu honderden kolencentrales extra (ook in Afrika). De wereldbevolking neemt explosief toe. Wereldwijd nemen hierdoor de broeikasgassen toe. De temperatuur stijgt met 3° tot 5°C in 2050.

JA21, Opr,

BBB, Groen, Jong, LP, NIDA, PP, Splnt, Volt

Dwing andere landen de uitstoot te verminderen.
Straf een land met importbelastingen als dat land grensoverschrijdende milieuvervuiling (CO2-uitstoot) onvoldoende tegengaat (Stiglitz).

Massaproducten maken buiten de EU is goedkoper dan binnen de EU. Multinationals produceren steeds goedkoper door uitbuiting arbeidskrachten, milieu onvriendelijk werken, belasting ontduiking, goedkopere en vervuilender energie etc.
Importbelastingen dwingen andere landen te produceren volgens onze normen. De macht van multinationals neemt af en de vrije markt verduurzaamt. Ons midden en klein bedrijf kan dan met robots en automatisering alle massaproducten tegen een acceptabele prijs maken.
Produceren binnen de EU betekent: duurzamer, meer werkgelegenheid, betere arbeidsrechten, minder schade milieu, meer belasting afdracht, duurzamere energie, minder transport, eerlijker concurrentie, afname verschil arm - rijk.
Massaproducten zijn zonnepanelen, vele soorten kleding, vele soorten voedsel, speelgoed, etc.

Bij1, Groen, Splnt

Opr,

Overconsumptie

   

Beperk de marktmacht van Multinationals.

Multinationals chanteren nationale overheden. Internationale problemen blijven bestaan zoals klimaat, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting op grondstoffen.

Voorbeeld: onze overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen anders vertrekken multinationals naar het buitenland.

Geef nationale overheid meer macht.
Minder globalisering:
- herstel landsgrenzen
- pak internationale problemen met andere landen aan
- vorm met deze landen een economisch machtsblok.
Gevolgen zijn:
- macht EU neemt af.
- Sneller overeenstemming dan in EU verband

BBB, JA21, Jezus, LP, Opr, WZN

Bij1, Groen, Jong, NIDA, PP, Splnt, Volt

Geef EU meer macht.
Meer globalisering:
- hevel macht nationale overheid over naar de EU
- stop vrijhandelsafspraken met landen buiten de EU.
Probleem is: cultuurverschillen binnen de EU verhinderen snelle beslissingen.

Bij1, Groen, Jong, NIDA, PP, PvdR, Volt

BBB, JA21, Jezus, LP, Opr, Splnt, Trots, WZN,

Vervuiler betaalt.
Hef belasting op fossiele brandstoffen, verbruik grondstoffen, gebruik ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De grootste energievreters betalen geen belasting of krijgen zelfs subsidie. De concurrentiepositie vasthouden betekent een gelijktijdige invoering in alle landen met een handelsverdrag.

Reguleer de import van producten uit andere landen met importheffingen (Stiglitz). Harde bewaakte buitengrenzen zijn nodig.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

BBB, Bij1, Groen, Jezus, Jong, LHK, LP, NIDA, PP, Splnt

 

Stop de geldschepping door private banken.
Breng geldschepping onder bij een nieuw wettelijk bevoegd orgaan. De maatschappelijke baten zijn uiterst positief. Een krimpende economie is dan mogelijk zonder crisis en inflatie. De spaargelden en pensioenen zijn zeker gesteld.

PP,

Groen,

Stap uit de euro.
Zeggenschap over de munteenheid is vereist om de methode van geldschepping te veranderen. Dit lukt niet met de politiek verdeelde euro landen.
De euro drijft nu de noordelijke en de zuidelijke euro landen verder uit elkaar. Een volgende euro crisis is onvermijdbaar.

BBB, IDNL, Jezus, LP, Opr, WZN

Bij1, Groen, Jong, NIDA, Splnt, Volt

Overbevolking

   

Voer gezinsplanning in.
Ontmoedig grote gezinnen en stimuleer kleine gezinnen of geen kinderen.

 

JA21, Jezus, NIDA

Beperk arbeidsmigratie.
In 2018 waren dit er 800.000 (CBS). Het is een pervers verdienmodel.
De maatschappelijke nadelen zijn groter dan de economische voordelen zowel hier als in de landen van herkomst. Stuur migranten terug naar het land van herkomst. Stuur ook de bedrijven daarheen die voornamelijk gebruik maken van deze migranten.

Jezus,

BBB, Bij1, CO, Groen, Jong, LP, NLB, NIDA, Opr, PP, Splnt, Volt

Beperk immigratie.
Stel een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland vast.
Bevorder op wereldschaal de opvang van vluchtelingen in de regio.

JA21, Opr, Trots, WZN,

BBB, Bij1, CO, Groen, Jong, LP, NIDA, NLB, PP, Splnt, Volt

Activeer religieuze en politieke leiders.
Voer druk uit op religieuze en politieke leiders; promoot geboortebeperking in plaats van voortplanting.

 

NIDA

Bovenstaande maatregelen dienen in het verkiezingsprogramma van elke partij te staan. De standpunten die partijen werkelijk innemen, zijn te vinden in hun partijprogramma. Een partij is in de tabel vermeld als het standpunt vóór of tegen is. Een partij is niet vermeld als er géén duidelijk standpunt is. (Bijgewerkt op 5-2-2021)