STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemadvies

 

Waarom stemmen?

In het verleden betekende meer welvaart ook meer welzijn. Maar al vele jaren neemt de welvaart toe terwijl de kwaliteit van ons leven en onze relaties, en de zekerheid van onze toekomst afnemen. De belangrijkste oorzaak is het op groei gerichte economische beleid van de afgelopen 40 jaar. Het op groei gerichte denken zit ingebakken bij politici, lokale overheden, ministeries, bedrijven en vele burgers. Volgens de denktank OECD is "De groei voorbij" en moet dit op groei gerichte denken veranderen. Dat de kwaliteit van ons leven afneemt blijkt wel uit: de corona pandemie, klimaatverandering, groeiende machtsconcentraties, toenemende ongelijkheid, financiële instabiliteit, verlies biodiversiteit, een steeds onzekerder en stressvoller arbeidsleven en uitputting van hulpbronnen (zie ook Crisis). De noodzaak is hoog:

 • Een versnelling van de milieucrisissen; de klimaatverandering gaat steeds sneller.
 • De snelle technologische veranderingen wijzigen veel aspecten van onze economieën. Banen veranderen in aantal, het soort banen en de manier waarop deze zijn georganiseerd. Grote multinationale ondernemingen hebben wereldwijde monopolieposities.
 • Investeringen en handel verschuiven naar het zuiden en oosten van de wereld. Grote multinationals vormen complexe wereldwijde productienetwerken en toeleveringsketens.
 • Is het werkende deel van de bevolking in staat het niet-werkende deel te blijven onderhouden met de toenemende vergrijzing? De ongelijkheid tussen de generaties versterkt de ongelijkheid op het gebied van inkomen, rijkdom, geslacht en ras.

Wie zorgt voor oplossingen en bedenk daarbij dat groene of duurzame groei niet bestaan, dus:

Wie heeft de macht?

(zie ook pagina Macht) Onze overheid hoort de macht te hebben maar in werkelijkheid volgt de overheid het grootkapitaal, multinationals en ngo's. Ambtenaren volgen blindelings procedures en wetten zonder naar de gevolgen voor de burger te kijken. Veel burgers komen daardoor in de knel en verliezen het vertrouwen in de overheid en onze democratie.

Niet-democratische machten zijn zo krachtig dat zij grotendeels het publieke leven bepalen in ons land en de EU. Deze niet-democratische machten zijn de grote multinationale ondernemingen, centrale banken en de wereldwijde organisaties zoals WTO, VN, IMF. De rijken krijgen steeds meer macht over de armen. Arbeid is door automatisering en robotisering steeds minder noodzakelijk. Deze niet-democratische machten zijn uit op steeds meer macht en hebben daar economische groei voor nodig dus meer consumptie. Het "World Economic Forum" heeft daarvoor "The Great Reset" bedacht. De komst van een wereldregering waarin nationale staten ondergeschikt zijn. Internationale ondernemingen en organisaties nemen de publieke macht over. Burgers hebben daarbij geen democratische inbreng; een politiek systeem zoals in China. Dit plan levert een concentratie van macht op met misbruik en uitbuiting van de burger tot gevolg zoals beschreven in "Publicatie van het Clingendael instituut". Het is een gevaarlijk plan want alle westerse regeringsleiders zijn deelgenoot.

Wat moet er gebeuren?

Nobelprijswinnaar economie Stiglitz zegt "De overheid moet zorgen voor volledige werkgelegenheid". Dat betekent: eerlijkere economische spelregels, progressievere belasting, actief de maak- in een diensten-economie veranderen en de benodigde belastingen ophalen bij de grote bedrijven. De OECD stelt in het rapport "De groei voorbij" een politiek met vier doelen voor:

 • een duurzaam milieu; vervuiler betaalt,
 • minder verschil tussen arm en rijk; belasting op vermogen in plaats van op arbeid,
 • de groei-economie veranderen in een welzijnseconomie,
 • meer mogelijkheden voor de opvang van crisissen.

Maar dan moet eerst de macht over ondernemingen terug naar onze overheid en moeten de niet-democratische machten verminderen. Daarvoor is een omslag in de politiek nodig. De macht van het grootkapitaal stoppen vereist minder "Globalisering" en meer lokale economie. Meer lokale economie is ook nodig voor het Klimaatbeleid en tegen de overconsumptie. Een "Great Reset" zal dan niet plaatsvinden. Meer macht naar onze overheid betekent:

 • Een eigen munt; naast de handelsmunt, de euro, kan de "gulden" bestaan. Onze democratie krijgt weer de macht over het kapitaal terug.
 • Importheffingen op massaproducten zodat lokale bedrijven weer kunnen concurreren met multinationals.
 • De buitengrenzen van Nederland of de EU gaan op een kier. Valse concurrentie van buiten de EU vindt minder plaats.
 • De inflatie moet stoppen zodat prijzen echt stabiliseren. Dit betekent: geen prijsverhogingen van producten, geen collectieve loonsverhogingen, geen reclame en geen arbeidsmigranten. De centrale bank verandert het inflatiedoel van de huidige 2% naar 0% en berekent weer rente.

Stemadvies

Voorstel OECD: Stem op een partij die niet vastgeroest zit in het vrijemarktdenken zoals VVD, D66, CDA en PvdA. Stem op een partij die minder wil globaliseren en economische groei wil afremmen. De Stemwijzer geeft per maatregel aan welke partij vóór en welke partij tegen is.