STEMWIJZER
voor de toekomst

Welke partij denkt aan de toekomst van onze kinderen?


Stemwijzer 


Wij vernielen onze aarde in een steeds sneller tempo. Onze welvaart is voor maximaal 4 miljard mensen duurzaam te handhaven. Wij zijn nu met ruim 7 miljard mensen en in 2100 met bijna 11 miljard mensen (VN). Meer welvaart voor meer mensen betekent meer spullen en voedsel, meer energie en grondstoffen, nog meer CO2-uitstoot, nog meer klimaatverandering, nog minder land geschikt voor bewoning en landbouw etc.
Onze welvaart is onmogelijk voor alle mensen op aarde. Door onze jacht op economische groei is ons welzijn de laatste jaren zelfs afgenomen. De tijd dringt. In het stemadvies is een toelichting gegeven waarom onderstaande maatregelen noodzakelijk zijn.

Links verwijzen naar pagina's op deze website.
De stemwijzer voor nieuwe partijen staat op "Kleine partijen".

Algemeen

Vóór

Tegen

 

"Nederland leeft op te grote voet".

In Nederland zijn te veel mensen en bedrijven.
Nederlanders consumeren te veel.
Politieke partijen kunnen kiezen uit een mix van twee oplossingen.


krimp economie

PvdD,Bij1

BBB, CDA, JA21, NSC, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, FvD, Volt

krimp bevolking

 

 

BBB, Bij1, DENK, Ja21, SGP

Verander de groei-economie in een welzijnseconomie.

Richt de politiek meer op de mens en minder op het kapitaal.
Maak deze verandering mogelijk door de economie meer lokaal en minder globaal te maken; minder vrijhandel en minder EU.

Bij1, FvD, Ja21, PvdD, PVV, SP,

BBB, CDA, CU, D66, GL, DENK, PvdA, SGP, VVD, Volt, NSC

Klimaat

   

De aarde warmt steeds sneller op doordat de CO2-uitstoot steeds sneller toeneemt,
Steeds meer mensen verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen zoals olie, gas, kolen en hout. Het EU-doel is de opwarming te beperken tot 2 °C in 2050. Onze levensstijl moet hiervoor drastisch wijzigen. Duurzame energiebronnen zoals wind, zon en kernenergie, moeten fossiele brandstoffen vervangen. Ons economisch systeem en geldsysteem moeten wijzigen en de bevolkingsomvang moet sterk krimpen. De kans dat het lukt, is klein. Lukt het niet dan zijn grote delen van onze aarde onbewoonbaar met een ongekend aantal vluchtelingen.

   

Verminder de CO2-uitstoot.
De EU wil 55% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
Vervang fossiele energie door duurzame energie zoals wind, zon en kernenergie.
Stimuleer deze vervanging met subsidies.

BBB, Bij1, PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, DENK, SGP, Volt, NSC

 Ja21, FvD, PVV

Beperk concurrentie vanuit landen met veel uitstoot van broeikasgassen door koolstofgrensheffing.
Belast de import van een land als dat land grensoverschrijdende milieuvervuiling (CO2-uitstoot) onvoldoende tegengaat (Stiglitz). China en India beginnen pas in 2030.

Massaproducten maken buiten de EU is goedkoper dan binnen de EU. Multinationals produceren steeds goedkoper door uitbuiting arbeidskrachten, milieu onvriendelijk werken, belasting ontduiking, goedkopere en vervuilender energie etc. Koolstofgrensheffingen dwingen andere landen te produceren volgens onze normen.
Produceren binnen de EU betekent: duurzamer, meer werkgelegenheid, betere arbeidsrechten, minder schade milieu, meer belasting afdracht, duurzamere energie, minder transport, eerlijker concurrentie, afname verschil arm - rijk.
Massaproducten zijn zonnepanelen, staal, vele soorten kleding, vele soorten voedsel, speelgoed, etc.

Bij1, SP, DENK, PvdD

PvdA, GL, D66, CDA, VVD, CU, SGP, FvD, PVV, NSC

Overconsumptie

   

Beperk de marktmacht van Multinationals.

Probleem: Multinationals chanteren nationale overheden. Internationale problemen blijven bestaan zoals klimaat, verschil arm-rijk, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting op grondstoffen. Voorbeeld: onze overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen anders gaan multinationals naar het buitenland.

Oplossing is minder vrije markt.
Nationale overheid krijgt meer macht met een (gedeeltelijk) herstel van de landsgrenzen.
Pak internationale problemen aan met andere landen en vorm hiermee een economisch machtsblok.

BBB, Ja21, PVV, PvdD, SP, FvD, SGP, NSC

Bij1, PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, DENK, Volt

Vervuiler betaalt.
Hef belasting op fossiele brandstoffen, verbruik grondstoffen, gebruik ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De grootste energievreters betalen geen belasting of krijgen zelfs subsidie. De concurrentiepositie vasthouden betekent een gelijktijdige invoering in alle landen met een handelsverdrag.

Reguleer de import van producten uit andere landen met koolstofgrensheffingen (Stiglitz). Harde bewaakte buitengrenzen zijn nodig.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen =
minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

BBB, Bij1, D66, PvdD, GL, SP,, NSC

PVV, VVD, PvdA, CDA, CU, FvD, SGP, DENK

Stop de geldschepping door private banken.
Breng geldschepping onder bij een nieuw wettelijk bevoegd orgaan.
Een krimpende economie is mogelijk zonder crisis en inflatie waarbij spaargelden en pensioenen zeker zijn gesteld.

PvdD, SP, GL, DENK

 
 

Stap uit de euro.
Zeggenschap over de munteenheid is vereist om de methode van geldschepping te veranderen. Dit lukt niet met de politiek verdeelde euro landen.
De euro drijft nu de noordelijke en de zuidelijke euro landen verder uit elkaar. Een volgende euro crisis is onvermijdbaar. De euro blijft wel als handelsmunt.

BBB, PVV, PvdD, SP, FvD

Bij1, PvdA, VVD, D66, GL, DENK, Volt, NSC

Overbevolking

   

Voer gezinsplanning in.
Ontmoedig grote gezinnen en stimuleer kleine gezinnen of geen kinderen.

 

CDA, D66, GL, Ja21, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Beperk arbeidsmigratie. 
In 2018 waren dit er 800.000 (CBS). Het is een pervers verdienmodel.
De maatschappelijke nadelen zijn groter dan de economische voordelen zowel hier als in de landen van herkomst. Stuur migranten terug naar het land van herkomst. Stuur ook de bedrijven daarheen die voornamelijk gebruik maken van deze migranten.

Ja21, PvdD, PVV, FvD, SP, CU, NSC

BBB, Bij1, GL, CDA, VVD, PvdA, D66, SGP, Volt

Beperk immigratie.
Stel een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland vast.
Bevorder op wereldschaal de opvang van vluchtelingen in de regio.

BBB, Ja21, PVV, FvD, VVD, NSC

Bij1, GL, CDA,  CU, PvdA, PvdD, D66, SGP, Volt

Activeer religieuze en politieke leiders.
Voer druk uit op religieuze en politieke leiders; promoot geboortebeperking in plaats van voortplanting.

 

SGP, DENK

Bovenstaande maatregelen dienen in het verkiezingsprogramma van elke partij te staan. De standpunten die partijen werkelijk innemen, zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer (bijgewerkt op 28-10-2023).