STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van 50+

Op deze pagina zijn de uitganspunten of standpunten (wanneer deze specifieker zijn) overgenomen van de officiële website van 50+ betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt duurzaamheid:• 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030. • Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.

Energie

Standpunt Energie: • Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet op met deze problemen. • 50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. • Besparende maatregelen worden gestimuleerd en desnoods afgedwongen. • Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners zijn. • 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.

Belasting

Standpunt belastingen: • Ouderen worden stapelgek van de opeenstapeling van de alleen op ouderen gerichte belastingverzwaringen. Hieraan gaat 50PLUS een eind maken. • Successiebelasting geheel afschaffen, met als gevolg verminderde belasting- en kapitaalvlucht. • Het fiscaal beleid moet uitgaan van gelijke behandeling van werkenden, mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden. • Belastingvrij schenken tot maximaal € 100.000,- zonder regels voor leeftijd en zonder regels voor besteding van het ontvangen bedrag. • 50PLUS tornt niet aan de hypotheekrenteaftrek. De huidige afspraken blijven bestaan. • Overdrachtsbelasting schrappen bij overdracht aan de eerste en tweede graad. • 4 procent belasting op vermogen (in box 3), zoals al jaren gebeurt, is diefstal. Belasting heffen op werkelijk genoten rendement. Structurele verhoging van de ouderenkorting. • Afschaffen van de discriminerende 4 procent extra ouderentaks in de eerste belastingschijf die in 2013 werd ingevoerd. • Ouderen mogen hun belastingaangifte op papier blijven doen. • Perverse prikkels (waaronder belastingconstructies) maken niet langer deel uit van ons belastingsysteem. • Wijzigen van de omzetbelasting. Gezond en duurzaam: laag tarief. Tandpasta heeft nu bijvoorbeeld een hoog tarief, cola, snoep en koek een laag tarief. Dat moet en kan anders.

Circulaire maatschappij

Geen standpunt

Geen standpunt

Vrije markt

Standpunt ondernemen MKB: Schrappen onnodige regels bij overdracht familiebedrijf aan kinderen. • Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid. • Ondersteuning pensioenfonds voor ondernemers.

Multinationals

Geen standpunt

Europese Unie

Standpunt EU: • De Europese Unie maakt een pas op de plaats: geen uitbreiding met nieuwe landen. • 50PLUS is tegen uittreden van Nederland uit de EU. • 50PLUS wil een sterke, stabiele euro, desnoods met minder aangesloten landen. • 50PLUS kiest voor een praktische, realistische en kritische aanpak. • De Europese Unie heeft slechts drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid (veiligheid, defensie en buitenlands beleid). • 50PLUS is tegen de handelsverdragen TTIP en CETA.

Gezin

Geen standpunt

Immigratie

Standpunt Immigratie en integratie: • 50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. • Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. • Nederland neemt een beperkt aantal vluchtelingen op, naar rato verdeeld over de landen van Europa en op basis van de bevolkingsdichtheid. • Het Nederlandse paspoort wordt pas aan nieuwkomers verstrekt na een termijn van tien jaar, een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, goede beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Nederlandse Grondwet. • Introductie van een ‘nieuwkomersverklaring’ (net als in België). • Meer controle Nederlandse grenzen en betere bewaking Europese buitengrenzen. • Bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen. • Duidelijke voorlichting in landen van herkomst over de beperkte mogelijkheden in Nederland. • 50PLUS wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio. • 50PLUS is, daar waar het kan, tegen een dubbele nationaliteit.

Religie

Geen standpunt