STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?


Hoe nu verder?


In het kort: Het gaat fout in onze samenleving door klimaatverandering, bevolkingstoename, toename verschil arm en rijk, milieuvervuiling, toename macht multinational, afbrokkeling sociale structuren etc. Het vrije markt (korte termijn) denken moet een menselijker gezicht krijgen; lange termijn denken. De maatregelen die genomen moeten worden, zijn: verminderen globalisatie, fossiele energie vervangen door duurzame energie, groei-economie vervangen door circulaire-economie, belasting op arbeid vervangen door belasting op consumptie, stimuleren kleine gezinnen, beperken immigratie en religieuze en politieke leiders dwingen tot het promoten van geboortebeperking. Samengevat: de westerse wereld moet minder consumeren en in alle landen moet de bevolking krimpen.

 

Oplossingen

Onze samenleving krijgt grote problemen met de veranderingen weergegeven op "Wat gaat fout".
De belangrijkste oorzaken zijn te vinden op "Welke oorzaken".
Om veranderingen te keren zijn onderstaande oplossingen noodzakelijk. Het is nu geen kwestie van wat extra maatregelen. Onze vrije (neoliberale) markteconomie moet sterk veranderen om een duurzaam economisch systeem te realiseren. Het economisch systeem volgens het huidige Angelsaksisch model verandert daarmee in het Rijnlands model (zie wikipedia) waarbij de overheid zich meer bezighoudt met milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken.

 • Politici moeten erkennen dat de problemen veroorzaakt worden door overbevolking en overconsumptie.
 • De globalisering van onze economie verminderen door vrijhandelsverdragen te vervangen door (lage) invoerbelastingen; enkele procenten. Ter vermijding van protectionisme mogen deze belastingen niet veel hoger worden. De macht van multinationals neemt hierdoor af.
 • Duurzame energiebronnen gebruiken ter vervanging van fossiele brandstoffen om zo de verandering van het klimaat te verminderen. Duurzaam opgewekte energie blijft tot 2050 meer kosten dan energie uit fossiele brandstoffen. Het verschil in prijs kan door de hoge kosten niet blijvend gesubsidieerd worden. Een CO2-belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen (milieubelasting) moet een keer ingevoerd worden. Dit verruïneert onze concurrentiepositie met landen waar wij een vrijhandelsverdrag mee hebben afgesloten. Vrijhandelsverdragen moeten dan opgezegd en importheffingen herzien worden. De export van arbeidsintensieve producten en diensten verandert niet als gelijktijdig de belastingheffing op arbeid vermindert. De export van energie intensieve producten stopt.
 • Overgaan op een circulaire-economie; de groei-economie moet stoppen. De economische sturing van ons land moet dan op basis van banen in plaats van BNP gebeuren. Ook alle landen waarmee een vrijhandelsakkoord is gesloten zoals de EU-landen, moeten overstappen. Een verandering van het geldstelsel is dan noodzakelijk: geldschepping door de overheid in plaats van private banken. Binnen een circulaire-economie is een betere verdeling van het werk mogelijk. Binnen een groei-economie wordt dat steeds moeilijker; de moordende concurrentie in en tussen landen vereist dat de (goedkoopste) werknemers een maximaal aantal uren werken. De concurrentie binnen een circulaire-economie is minder moordend waardoor de overheid meer macht heeft om de werktijden beter te verdelen.
 • Vervanging belasting op arbeid door belasting op consumptie; vergroening van het belastingstelsel. In alle landen van de EU moet deze maatregel gelijktijdig worden ingevoerd zodat de concurrentieposities in evenwicht blijven. De tegenstellingen binnen de EU-landen zijn zo groot, dat dit waarschijnlijk niet gebeurt. Nederland moet daarom uit de euro en de EU stappen.
 • Kunnen wij bovenstaande binnen de huidige EU realiseren of moet de samenwerking met een kleiner aantal landen opgezocht worden? De doelstelling van de EU is meer welvaart door globalisatie en groei-economie en daarnaast zoveel mogelijk samenwerken waardoor minder kans op een onderlinge oorlog ontstaat. Een snelle overeenstemming over bovenstaande oplossingen lijkt binnen de EU onmogelijk door economische en culturele verschillen. Bovenstaande oplossingen zijn dan ook het snelst te realiseren door uit de EU te stappen en de samenwerking met een aantal gelijkgestemde landen op te zoeken. Onze politiek krijgt daardoor meer macht om bovenstaande oplossingen te realiseren.
 • De overbevolking stoppen betekent: politieke en religieuze leiders overtuigen om geboortebeperking te promoten. Ook binnen ons land moet alles gedaan worden om het aantal geboorten te beperken door het stimuleren van kleine gezinnen (gratis anticonceptie).
 • De immigratie stoppen omdat ons land zwaar overbevolkt is. Volgens de mensenrechten heeft de huidige gemeenschap de plicht het land leefbaar te houden voor toekomstige generaties zodat deze toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen. De meeste landen kunnen daarom geen grote aantallen vluchtelingen opvangen. Indien dat noodzakelijk is moet dat in de landen van de eigen regio gebeuren. Vluchtelingen gaan terug naar het moederland zodra de rust is weergekeerd, om hun eigen land weer op te bouwen. De verandering van het klimaat zal grote aantallen vluchtelingen teweeg brengen.
 • Breng je stem uit op de partij die de meeste van bovenstaande maatregelen wil nemen. Geef zelf het voorbeeld.

 

Uitgangspunten

Bij het vinden van de oplossingen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

 • Het kapitalistische systeem is het best denkbare economische systeem.
 • Het economische Angelsaksische model (alle ruimte voor de krachten van de vrije markt) heeft te veel misstanden veroorzaakt. Een economie volgens het Rijnlands model (kapitalisme met een menselijk gezicht) is noodzakelijk.
 • Een ieder heeft plichten ten aanzien van de toekomstige gemeenschap zodat toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen.
 • Belastingen heffen op dat deel van de productie waar milieuschade en/of menselijke uitbuiting wordt veroorzaakt. Producenten worden zo gestimuleerd schoner te gaan werken volgens Planbureau voor de Leefomgeving. De huidige methode van belastingen op consumptie dringt deze milieuschade en/of menselijke uitbuiting veel minder terug.
 • Fossiele brandstoffen en grondstoffen blijven deze eeuw goedkoper dan duurzaam verkregen energie en gerecyclede grondstoffen. De economie van de landen met de vindplaatsen voor fossiele brandstoffen en grondstoffen, is gebaseerd op "gratis" geld uit de grond. Hiermee kunnen deze landen goederen uit het buitenland kopen. Deze landen zullen fossiele brandstoffen daarom altijd onder de prijs van duuzame energie aanbieden. De afhankelijkheid is zo groot dat fossiele brandstoffen zelfs onder de kostprijs van de winning aangeboden zullen worden.
 • Onze materiele welvaart moet minder.
 • Het werk neemt af door automatisering, robotisering en globalisering.
 • Belangrijk voor het geluk van een mens is zingeving. Betaald werk is hier uitermate geschikt voor. Het geeft een doel en levert de noodzakelijke sociale contacten op.
 • Een gemeenschap heeft werk nodig voor het inkomen. Werk is er voor de gemeenschap en niet voor de investeerders. Dus een bedrijf met meer dan 50% arbeidsimmigranten hoort niet in Nederland thuis.

 

Beïnvloeding

De oplossingen beïnvloeden elkaar sterk en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Enkele voorbeelden zijn:

 • Meer globalisatie betekent een hoger energieverbruik dus meer CO2, minder werk en meer groei van de economie.
 • Meer mensen betekent meer energieverbruik, meer CO2 en minder werk per persoon.
 • Meer circulaire-economie betekent minder groei-economie, minder energie, minder CO2, minder globalisatie en meer werk.

Alle oplossingen hebben meer van het een en minder van het ander in zich. Met de ecologisch voetafdruk kan gemeten worden tot hoever de oplossingen doorgevoerd moeten worden.