STEMWIJZER
voor de toekomst


Gezondheidszorg


Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2017)

Trendscenario zorguitgaven

Hoe ontwikkelen zich de zorguitgaven tot en met 2040? En aan welke ziektegroepen geven we dan de meeste zorgeuro’s uit? Welk deel van de toekomstige groei van de zorguitgaven is toe te schrijven aan demografische en aan andere ontwikkelingen. Het Trendscenario gaat uit van het voortzetten van de historische trends zonder dat er nieuw beleid wordt ingezet. In de projecties is rekening gehouden met toekomstige groei van de bevolkingsomvang, veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (vergrijzing) en ziekte- en sectorspecifieke kostenontwikkeling. Het Trendscenario is gebaseerd op veronderstellingen over hoe trends zich zullen voortzetten in de komende 25 jaar.

Hoe ontwikkelen zich de zorguitgaven in de toekomst?

  1. De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040.
  2. In de periode 2015-2040 groeien de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 procent per jaar.
  3. De zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 naar 9.600 euro in 2040.

Waaraan geven we onze zorgeuro's uit in de toekomst?

  1. Het aandeel van de uitgaven aan zorg voor 65-plussers stijgt van 43 procent in 2015 naar 58 procent in 2040.
  2. Het aandeel van de zorguitgaven dat wordt besteed aan zorg voor vrouwen neemt toe van 55 procent in 2015 tot 57 procent in 2040.
  3. Van de uitgaven aan verschillende ziektegroepen groeien die voor de behandeling van aan kankers tot 2040 het snelst.
  4. Van alle zorgsectoren stijgen de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst.

Waarom stijgen de zorguitgaven in de toekomst?

  1. Twee derde van de toename in de totale uitgaven is toe te schrijven aan ontwikkelingen in medische technologie en welvaartstijging; een derde aan de vergrijzing en bevolkingsgroei.
  2. De uitgavengroei tot 2040 voor de behandeling van kankers komt vooral door technologische ontwikkelingen.

Uit werken aan de zorg:
Nederland vergrijst, daardoor neemt de zorgvraag toe terwijl de beroepsbevolking niet mee groeit. In 2017 is de zorgsector met 1,2 miljoen arbeidskrachten één van de grootste werkgevers van Nederland, maar daar zullen in de nabije toekomst nog heel veel mensen bij moeten. De ramingen voor het dreigende arbeidstekort in 2030 variëren van 280.000 tot 800.00 medewerkers in het somberste scenario. Zorginstellingen staan dan ook voor een grote uitdaging: hoe zorgen zij ervoor dat er ook over tien of twintig jaar voldoende handen aan het bed zijn?