STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de Partij voor de Dieren

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van PvdD betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt overbevolking: In veel ontwikkelingslanden is het hebben van veel kinderen een manier om een goede oudedagvoorziening te verzekeren. Daarnaast ontbreekt het in die landen aan een adequaat beleid ten aanzien van family planning en vrouwenemancipatie. De Partij voor de Dieren wil dat ontwikkelingsgelden ter ondersteuning van dat beleid worden ingezet. Wij denken verder dat bewustwording ten aanzien van wat de mens aanricht en de inzet op een meer verantwoord gebruik van wat de aarde ons biedt, ook leiden tot een bewustwording ten aanzien van het aantal kinderen dat men krijgt. Onderzoek van de Universiteit van Minnesota uit 2013 ondersteunt de stelling dat de aarde genoeg biedt voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Indien het voedselbeleid wezenlijk gewijzigd wordt, zouden we volgens dit onderzoek met het huidige akkerbouw-areaal ruim 10 miljard mensen kunnen voeden. De voorwaarde daarbij is dat we de gewassen niet meer verspillen aan veevoer (en dus dierlijke producten als vlees) en biobrandstof.

Energie

Standpunt broeikasgassen: De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, zowel in Nederland als samen met Europa. Om deze doelstelling te behalen is het noodzakelijk dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2020 teruggebracht is tot 40% (ten opzichte van 1990) en in 2050 zelfs tot nul. Om dit te bereiken is een massale omschakeling naar hernieuwbare schone energiebronnen, zoals wind, waterkracht en zonne-energie, noodzakelijk evenals een inkrimping van de veestapel die wereldwijd verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat jaarlijkse, bindende reductieverplichtingen worden vastgelegd in een klimaatwet.

Belasting

Standpunt Fiscale vergroening: De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Op termijn wil de Partij voor de Dieren dat de BOW de BTW vervangt. Met de BOW genereren we belastinginkomsten en geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze. Door de inkomensbelasting evenredig te verlagen creëren we tegelijkertijd een goed arbeidsklimaat. De opbrengsten van deze fiscale vergroening gebruiken we om te investeren in groene innovatie en om de milieueffecten van onze economie te compenseren. Daarnaast kunnen we jaarlijks vijf tot tien miljard euro besparen door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen. Dit creëert een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers en moedigt groene innovatie aan.

Circulaire maatschappij

Standpunt Zuinig met grondstoffen: De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 14 december. Dat was de dag waarop de grondstoffen voor dat jaar op waren. In 2013 viel deze dag op 20 augustus. Daarmee laten we het ecologische tekort oplopen tot meer dan 30%. Het is dus van groot belang dat we zuinig omgaan met grondstoffen. Hergebruik kan hierin een rol spelen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er strenge eisen worden gesteld aan het ontwerp van producten, zodat de materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Nieuwe producten moeten wat ons betreft voor een substantieel deel uit gerecyclede materialen bestaan. Fabrikanten moeten worden gestimuleerd om producten te maken met een lange levensduur. Ook willen we leaseconstructies, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt, stimuleren. De PvdD wil bovendien statiegeld behouden en uitbreiden tot frisdrankblikjes en kleine flesjes en de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk wordt vervangen door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of krantjes, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt.

Standpunt afvalscheiding: De Partij voor de Dieren is voorstander van het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van glas, plastic, blik en kleding, vanwege het milieuvoordeel waarbij hergebruik altijd de eerste voorkeur heeft. Het storten en verbranden van afval zou extra belast moeten worden.

Vrije markt

Standpunt wereldhandel: De markt kent geen ethiek. Daarom moet de overheid kwetsbare waarden te beschermen bij alle economische activiteiten. Mensenrechten, dierenwelzijn, volksgezondheid en duurzaamheid moeten te allen tijde prevaleren boven economische belangen. Bij de wereldvrijhandel dragen ontwikkelingslanden vaak de lasten, maar niet de lusten. De positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel moet versterkt worden. Nederland moet zich daarom hard maken voor een wijziging van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zodat maatschappelijke waarden bepalend zijn voor de wereldhandel. Ontwikkelingslanden moeten de mogelijkheid krijgen om hun markten (tijdelijk) af te schermen en om hun producten zelf te bewerken voor export. Alle landen moeten zelf kunnen beslissen over het instellen van importbeperkingen van producten die ten koste van mens, dier of milieu zijn geproduceerd. De Partij voor de Dieren wil een verantwoorde vrijhandel. Vrijhandel mag geen doel op zich zijn, maar moet worden ingezet als middel voor welvaart en welzijn. Vrijhandelsakkoorden kunnen alleen worden gesloten met democratische rechtsstaten waar de mensenrechten gerespecteerd worden en waar producten onder dier-, natuur- en milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd zijn. Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers zijn onacceptabel en worden actief bestreden. Ontwikkelingslanden moeten meer invloed krijgen op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Op dit moment zijn de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen on-transparant en on-democratisch. De onderhandelingen worden geregeerd door machtige lobbygroepen van het bedrijfsleven. Maatschappelijke organisaties worden stelselmatig geweerd. Dit is onaanvaardbaar.

Multinationals

Standpunt multinational: Geen specifiek standpunt

Europese Unie

Standpunt Euro: De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen. In dit Europa, met de vele verschillende economieën, is het moeilijk om één munt te handhaven. Dit kabinet lijkt als voornaamste uitgangspunt te hebben dat de euro onvoorwaardelijke steun verdient en koste wat kost gered zou moeten worden. Maar steeds meer mensen zien in dat de euro in zijn huidige vorm reddeloos is. De euro is verkocht onder het motto "de euro is een stabiele munt en zal de welvaart in Europa verzekeren". De euro heeft zich echter ontwikkeld tot een splijtzwam, om te beginnen tussen Noord- en Zuid-Europa en vervolgens ook tussen Europese lidstaten. Landen met zo'n ongelijksoortige economie als de deelnemers aan het europroject kunnen onmogelijk een gezamenlijke munt delen. Een schuldenunie waarin de Duitsers en de Nederlanders permanent verantwoordelijk worden gesteld voor schulden die zij niet gemaakt hebben, zal de tegenstellingen alleen maar kunnen vergroten. Daarnaast is per 8 oktober 2012 het Europese Stabiliteits Mechanisme (het ESM) operationeel geworden. Het ESM is een noodfonds waaruit eurolanden een lening kunnen krijgen. Alle eurolanden leveren gedurende twee jaar in termijnen geld tot een totaalbedrag van 80 miljard euro voor het noodfonds, dat in 2014 een leencapaciteit moet hebben van 500 miljard euro. Het ESM is echter een vorm van vergaande soevereiniteitsoverdracht van Nederland naar de Europese Unie en het is daarom onacceptabel dat het ESM door Nederland is goedgekeurd zonder daarbij de burgers te raadplegen. Ook is er onvoldoende democratische controle en kent het ESM-orgaan juridische immuniteit, waardoor het recht volledig buitenspel geplaatst wordt. De Partij voor de Dieren wil niet meewerken aan een heilloze koers van politieke en economische integratie, maar wil de Eurocrisis op een andere manier oplossen door de invoer van parallelle munten naast de Euro. Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie. Standpunt Europese Unie: De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de EU. Internationale samenwerking kan verbetering opleveren voor mensen, dieren, natuur en milieu, maar door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf. Europa moet democratischer en kan en mag niet voorbij gaan aan de wensen van de burgers.

Gezin

Standpunt kinderbijslag: De Partij voor de Dieren wil dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt, om zo de lasten eerlijk te verdelen en iedereen gelijke kansen te geven.

Immigratie

Standpunt vluchtelingen: De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen? Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten. De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers. Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen. De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen. De PvdD is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken. Opvang in de regio De PvdD geeft de voorkeur aan opvang van vluchtelingen in de regio. Echter, dit gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking. De financiële bijdrage aan het UNHCR zal verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, moet voorkomen worden dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

Religie

Standpunt godsdienstvrijheid: De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat bescherming verdient. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Het Europees verdrag van de rechten van de mens en onze grondwet beperken deze vrijheid indien handelingen in strijd zijn met de wet, openbare orde en veiligheid of openbare zeden. De PvdD is daarom van mening dat er een verbod op onverdoofd ritueel slachten dient te komen. De PvdD is voor het loslaten van de strafbaarstelling van godslastering. Een dergelijk verbodsartikel is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting en niet in lijn met het uitgangspunt dat er een scheiding dient te zijn tussen kerk en staat.