STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van D66

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van D66 betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt nieuwe welvaart: Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.

Energie

Standpunt einde fossiel: D66 wil van de grijze, vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Deze transitie is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het heeft ook directe voordelen voor Nederland. Fossiele energiebronnen als kolen en gas zijn steeds schaarser en de prijs schommelt sterk. Onze afhankelijkheid daarvan is risicovol en kostbaar, terwijl de voorraad hernieuwbare energie in potentie eindeloos is. D66 kiest dan ook voor het ontwikkelen en de inzet van technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te maken. Vanzelfsprekend wil D66 daarnaast energie blijven besparen. Want de goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt.

Belasting

Standpunt vergroening belastingstelsel: Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen, maar doet nu vaak het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld door de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die het meest gebruiken. D66 streeft naar een duurzamer belastingstelsel, een belasting op CO2-productie, primaire grondstoffen en vervuilende producten in plaats van op werk (inkomstenbelasting). D66 wil dat groen ondernemen, investeren en consumeren eerder loont. Door de prijs van vervuiling door te berekenen, en door groen ondernemen en innovatie te stimuleren.

Circulaire maatschappij

Standpunt biobased economy: D66 steunt het ontwikkelen van de “biobased economy”. D66 wil een verplicht aandeel van 25% duurzame materialen in elk bouwproject. Ook de overheid zelf moet standaard duurzaam inkopen. Verder wil D66 dat de overheid afspraken en innovatie binnen ketens- zoals in de kunststof- en textielketen – stimuleert. Door producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar te brengen. D66 wil ook dat de overheid zelf het voorbeeld geeft: een afvalloze overheid. Voedselverspilling door consumenten en door producenten moet worden tegengegaan.

Standpunt slimgebruik is hergebruik: Afval betekent verlies van grondstoffen en economische waarde. Hergebruik levert nieuwe producten en banen op. Nederland kan een Europese spilfunctie vervullen in het hoogwaardig recyclen van producten en materialen.

Vrije markt

Standpunt Europa concurrerende en groene economie: We laten kansen liggen door de Europese interne markt niet af te maken. Het vrij verkeer van diensten – van juridische diensten tot verzorging – is in de praktijk nauwelijks ‘vrij’ te noemen. Door barrières weg te nemen creëren we meer kansen op werk en economische groei. De dienstenrichtlijn moet niet alleen met dubbele inzet worden toegepast, maar ook worden uitgebreid naar andere sectoren, bijvoorbeeld medische diensten. Standpunt handelsverdragen: Hoe meer handel en economische activiteit, hoe beter voor Europa en voor Nederland exportland in het bijzonder. Het wegnemen van handelsbarrières zal de economie snel, en zonder grote overheidsuitgaven, een stimulans geven. Een spoedige afronding van het EU-VS handelsverdrag (TTIP) kan zorgen voor economische groei en banen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Multinationals

Standpunt Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 wil groene en maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen en stimuleren

Europese Unie

Standpunt kiezen voor Europa: Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt. D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om - net als in Nederland - ook in Europa te hervormen.

Gezin

Standpunt krimp: Door slim om te gaan met bevolkingskrimp creëer je kansen en wordt krimpend Nederland dynamischer, flexibel en initiatiefrijker

Immigratie

Standpunt actieplan vluchtelingen: D66 vindt dat Nederland er alles aan moet doen om te zorgen dat alleen échte vluchtelingen naar Nederland komen, er goede opvang is met draagvlak onder de lokale bevolking en moet er direct gestart worden met de integratie. Opvang in de regio wordt door velen genoemd als alternatief voor opvang in Nederland. Volgens ons is beide noodzakelijk. Niet iedereen kan naar Europa komen.

Religie

Geen standpunt