STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de SGP

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van SGP betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij. (Op zondag is de website uit de lucht.)

Erkenning probleem

Geen standpunt

Energie

Standpunt CO2 omlaag: Nederland moet zich niet alleen inzetten voor internationale afspraken over verduurzaming van de energievoorziening en reductie van de CO2-uitstoot, maar ook voor internationale samenwerking bij het ontwikkelingen van duurzame technologie. Hier liggen kansen voor Nederlandse onderzoekers en bedrijven. Nederland moet op Europees niveau pleiten voor een effectiever CO2-emissiehandelssysteem, zodat een hogere CO2-prijs gerealiseerd wordt en papieren CO2-reductie vermeden wordt. Inkomsten moeten deels naar de energie-intensieve industrie teruggesluisd worden om te voorkomen dat de internationale concurrentiepositie van deze industrie verzwakt. De SGP zet in op energiebesparing en verduurzaming van de energieproductie. De SGP wil een energiebesparingsfonds om burgers en bedrijven over de hoge investeringsdrempel heen te helpen. De SGP wil ook uitbreiding van de regeling voor zelflevering van groene stroom. Bij zonnepanelen op eigen dak worden burgers en bedrijven nu (deels) vrijgesteld van het betalen van energiebelasting over de stroom die ze zelf opwekken en gebruiken (saldering). Deze regeling moet uitgebreid worden, zodat hij ook geldt voor bijvoorbeeld eigen zonnepanelen op het dak van een ander.

Belasting

Standpunt inkomstenbelasting: De SGP wil dat bij de heffing van de inkomstenbelasting wordt uitgegaan van de draagkracht per gezin en niet van de draagkracht van ieder individu. Het belastingstelsel moet mannen en vrouwen de ruimte bieden om naar eigen inzichten de verdeling van zorg en arbeid in hun gezin vorm te geven zonder dat sprake is van fiscale sturing.

Circulaire maatschappij

Geen standpunt

Geen standpunt

Vrije markt

Economie: De SGP blijft zich sterk maken voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven zorgen voor banen en werkgelegenheid. Ondernemers exporteren producten en noteren zwarte cijfers in het Nederlandse huishoudboekje. We moeten hen niet dwarszitten met regels en rompslomp, maar juist ruimte bieden.

Multinationals

Economie: De SGP zal zich sterk maken voor de positie van het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is de motor van de Nederlandse bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar moet het in de aandacht regelmatig afleggen tegen de grote bedrijven.

Europese Unie

Europese unie: De SGP staat voor een slagvaardige Europese samenwerking die zich richt op grensoverschrijdende problemen, zoals de achteruitgang van het milieu, het bestrijden van de internationale criminaliteit, terrorisme en het reguleren van de toestroom van asielzoekers en illegale migranten. Deze problemen vragen wél om Europese oplossingen, omdat nationale oplossingen hiervoor niet toereikend zijn.

Gezin

Standpunt kinderbijslag: De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden. Daarbij is financiële ondersteuning onmisbaar, zoals de kinderbijslag. Inmiddels is er ook het kindgebonden budget. De SGP vindt het belangrijk dat er zowel een inkomensafhankelijke als een inkomensonafhankelijke regeling is. De SGP wil de bedragen voor deze regelingen fors verhogen. De Rijksbijdrage voor de kinderopvang wordt verdeeld over alle ouders. Zo ontstaat een eerlijke verdeling voor alle ouders. Zij kunnen dan zonder drang van de staat zelf bepalen hoe zij hun kinderen opvoeden.

Immigratie

Standpunt asiel en migratie: • De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen aan het inkomen en de leeftijd van migranten. • Zolang het geregistreerd partnerschap in Nederland een erkende relatievorm is, moet gezinshereniging alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. • Nederland spoort andere Europese landen aan om een gelijk aandeel te nemen in het hervestigingsbeleid. • Er moet harder gewerkt worden aan gezamenlijke Europese normen voor toelating en ondersteuning van immigratiediensten. • Het indienen van herhaalde aanvragen om terugkeer moet worden voorkomen door een deadline te stellen waarop bezwaren kunnen worden aangedragen. • Gegevensbestanden van instanties die te maken hebben met migranten en asielzoekers moeten gekoppeld worden. • Mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst moeten vergroot worden. • Asielbeleid is erop gericht de echte vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen. Het is een kwestie van behoorlijk bestuur dat asielprocedures binnen redelijke termijnen worden afgehandeld. • Er wordt een experiment gedaan met een brede adviescommissie die de minister adviseert over schrijnende asielzaken. Maatschappelijke verworteling van de asielzoeker wordt in de beoordeling meegenomen, maar is geen zelfstandig criterium voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Religie

Standpunt huwelijk en gezin: Het is een zegen wanneer het huwelijk bekroond wordt met kinderen.