STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de ChristenUnie

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van de CU betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt duurzaamheid: Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Energie

Standpunt duurzaamheid: De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er komen wettelijke tussendoelen per 5 jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en energiebesparing (40% in 2030).

Belasting

Standpunt belasting: belasting op inkomen wordt geheven naar draagkracht; de belastingen gezins- en familievriendelijk zijn; de belastingen op arbeid omlaag gaan en die op consumptie, vervuilend gedrag en kapitaal evenwichtiger worden.

Circulaire maatschappij

Standpunt duurzaamheid: Onze producten eindigen nog te vaak als waardeloos afval. Het beter benutten van reststromen en het hergebruiken van producten en materialen levert gouden kansen op voor het milieu en onze economie. We moeten leren denken vanuit grondstoffen in plaats van afval. Afvalscheiding moet daarom sterk gestimuleerd worden.

Standpunt circulaire economie: Circulair ontwerpen. De regels voor het ontwerp van producten worden aangescherpt, om producten klaar te maken voor de circulaire economie. Resultaatverplichting voor bedrijven, onder meer voor de verpakkingsindustrie, supermarkten en de afvalsector. Bedrijven in de regio gaan samenwerken om hergebruik te stimuleren. Er komen doelstellingen voor terugwinning en recycling, bijvoorbeeld voor waardevolle metalen en mineralen. Hogere heffing op afvalstort en afvalverbranding. Hergebruik wordt hierdoor aantrekkelijker. Statiegeld op plastic flessen wordt uitgebreid naar kleine PET-flessen.

Vrije markt

Standpunt Handelsakkoorden: Handelsverdragen kennen echter ook verliezers. Concurrentie op het gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, privacy en arbeidsrechten leidt tot negatieve maatschappelijke effecten. Onze boeren met een duurzaam bedrijfsmodel dreigen de dupe te worden van meer vrije handel. Multinationals mogen geen exclusieve juridische rechten krijgen ten opzichte van burgers en mkb-bedrijven. Wij kunnen alleen instemmen met vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, als het verdrag aan een sociale, duurzame en juridische ondergrens voldoet.

Multinationals

Standpunt handelsakkoorden: Multinationals mogen geen exclusieve juridische rechten krijgen ten opzichte van burgers en mkb-bedrijven.

Europese Unie

Standpunt Europa: Wij zijn voorstander van een depolitisering van de Europese Commissie, het terugdraaien van het initiatiefrecht en een Europa dat meer recht doet aan de gedachte van samenwerkende soevereine staten. De kernwaarden waar de Europese samenwerking op gebouwd is, zijn waarden die ook wij als uitgangspunten onderschrijven. De grondleggers van de Europese Unie zagen deze waarden als tegengif voor het nationalisme en de haat die Europa in twee wereldoorlogen hebben gestort. De Europese Unie is ook in onze ogen heel belangrijk voor vrede, veiligheid en welvaart op ons continent. Op de grote thema’s van migratie, klimaat en energie, (vrij)handel en veiligheid heeft Nederland belang bij een sterke Europese Unie dat met één mond spreekt in een turbulente wereld. Tegelijkertijd zijn wij voorstander van maximale subsidiariteit bij financieel-economisch beleid, belastingen en pensioenen.

Gezin

Standpunt gezin: Als tegemoetkoming in de kosten krijgen gezinnen voor alle kinderen voortaan hetzelfde bedrag kinderbijslag, ongeacht de leeftijd. Het kindgebonden budget voor met name het tweede kind en volgende kinderen gaat omhoog. Tegelijkertijd wordt het in 2016 en 2017 flink stijgende budget voor kinderopvangtoeslag beperkt voor het eerste kind in de opvang.

Immigratie

Standpunt asielbeleid: De grote impact van het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt vraagt allereerst om acties in de landen van herkomst. Daarom investeert de ChristenUnie in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Ook moet de stroom van vluchtelingen naar en binnen Europa en Nederland beheersbaar worden gemaakt.

Religie

Geen standpunt