STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de SP

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van de SP betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Geen standpunt

Energie

Standpunt energie: De energievoorziening is van groot belang voor huishoudens en bedrijven. De SP heeft de volgende prioriteiten:
Besparen waar het kan. Denk hierbij aan energiebesparing in huis door de aanschaf van energie-efficiënte apparaten, maar ook de keuze voor energiezuinige mobiliteit;
Verliezen van energie worden tegengegaan door woningisolatie, opslaan van warmte of koude, hergebruiken van energie en bedrijven aan elkaar te schakelen;
Groen opwekken van energie via wind, zon, geothermie en door lokale groene energiecoöperaties;
Import van energie spreiden over meerdere landen en aanbieders. Kernenergie, schaliegas en energie uit kolen zijn geen reële optie voor de SP vanwege de veiligheid- en milieurisico’s die ze opleveren. We willen grote stappen maken naar een maatschappij die voor 100 procent draait op duurzame energie, maar we beseffen dat dit niet in een paar jaar kan worden gerealiseerd tegen kosten die voor burger en bedrijf acceptabel zijn.

Belasting

Standpunt voor een solidair belastingstelsel: De overheid moet belasting heffen om zaken als onderwijs, zorg, de wegen, het leger en de politie te betalen. De SP wil dat hierbij solidariteit het uitgangspunt is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wie meer kan bijdragen, moet dat doen. En wie minder heeft, hoeft minder bij te dragen. Wat de SP betreft dient het belastingstelsel een grotere bijdrage te leveren aan het verkleinen van de inkomensverschillen.

Circulaire maatschappij

Standpunt verklein de afvalberg: We creëren een enorme berg afval: van weggegooid eten tot de afgedankte koelkast. Er gebeurt veel om afval te recyclen, maar er is nog een wereld te winnen. Zo dreigt het statiegeld op lege flessen afgeschaft te worden en gooien we veel dingen in de wc die daar niet thuis horen, zoals medicijnresten, kookvet en allerlei andere troep die er bij de rioolwaterzuivering weer uit moet worden gevist. Er komen steeds nieuwe (speelgoed)producten op de markt van niet-recyclebaar plastic. Dat moet afgelopen zijn, net als het royale gebruik van plastic tasjes voor de boodschappen. We moeten streven naar een volledige kringloop van grond- en afvalstoffen. We treden hard op tegen afvaldumping.

Vrije markt

Standpunt interne markt: Goederen kunnen in Europa vrij verhandeld worden. Dat levert een positieve bijdrage aan onze welvaart omdat er binnen Europa geen invoerrechten meer hoeven worden te betaald. Maar de interne markt kent ook nadelen. Onder druk van het neoliberalisme heeft de Europese Unie de lidstaten gedwongen hun publieke sector en sociale voorzieningen uit te kleden en af te breken. Steeds meer sectoren zijn daarbij opgesteld voor marktwerking. Dat heeft zware gevolgen voor de kwaliteit en samenhang van de samenleving. Economische samenwerking in de Europese Unie zou het algemeen belang van alle burgers en niet het eigen belang van grote ondernemers en mensen met veel geld moeten dienen. Daarnaast is de interne markt vooral een geslaagd project voor de grote ondernemingen, het midden en kleinbedrijf komt nauwelijks aan bod. Europa en Amerika onderhandelen momenteel over TTIP, de Transatlantic Trade and Investment Partnership. Met dit verdrag wordt de interne markt uitgebreid naar één vrijhandelsgebied tussen de Verenigde Staten en Europa. De SP voorziet dat hiermee onze Europese standaarden onder druk komen te staan. Arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid komen door dit verdrag in groot gevaar. Europese lidstaten, en dus ook Nederland, raken zo de vrijheid kwijt om regels op te stellen die de samenleving en economie kunnen reguleren. Onze economie wordt zo een race to the bottom: hoe goedkoper hoe beter. Dat dat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld werknemers, voedselveiligheid en democratie wordt door voorstanders van het vrijhandelsverdrag onder het tapijt geveegd.

Multinationals

Standpunt Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland: Veel Nederlandse bedrijven doen goede zaken met het buitenland. En we mogen er trots op zijn dat Nederlandse bedrijven op die manier bijdragen aan de groei van welvaart in landen waar de mensen veel armer zijn dan wij hier. Maar helaas komt er in veel landen schending van mensen-, arbeids- of milieurechten voor. En soms zijn daar Nederlandse bedrijven of dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven bij betrokken. De SP wil dat er regels worden gemaakt voor bedrijven die overzee zaken doen.

Europese Unie

Standpunt Europees Beleid: Wij willen graag samenwerken in Europa, maar onze democratie en verzorgingsstaat niet offeren op het Brusselse offerblok. We moeten in Europa niet langer het overleven van de euro en de kortzichtige economische belangen van de grote bedrijven, banken en beleggers vooropstellen. We moeten prioriteit geven aan de democratische en sociale belangen van de burgers van alle Europese lidstaten. Dat is beter voor iedereen.

Gezin

Rapport kinderbijslag op maat voor de toekomst: Er zijn twee redenen waarom wij het nodig vinden om ouders niet volledig de financiële kosten van de opvoeding van kinderen te laten dragen. In de eerste plaats doen we dit omdat we niet willen dat mensen om financiële redenen geen kinderen nemen en in de tweede plaats omdat we willen dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien.

Immigratie

Standpunt asielbeleid: We hebben een internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen in ons land op te nemen. Maar Nederland moet ook inzetten op het verminderen van misstanden in de wereld, waardoor minder mensen hun land moeten ontvluchten. Waar mogelijk worden asielzoekers opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Daar biedt Nederland ruimhartig hulp bij aan. .

Religie

Geen standpunt