STEMWIJZER
voor de toekomst

Voor veel afrikaanse immigranten geldt: liever sterven op zee dan voor de ogen van mijn moeder.


Immigratie


In het kort: Immigratie vindt plaats vanuit de EU en door vluchtelingen van buiten de EU.
Vanuit de EU zijn het voornamelijk arbeidsimmigranten. De EU politiek bepaalt hoe met arbeidsimmigranten omgegaan moet worden.
De vluchtelingen van buiten de EU komen in een overbevolkt Europa. Hier is geen plaats voor grote groepen vluchtelingen doordat de EU al overbevolkt is. In een overbevolkte wereld moeten vluchtelingen weer terug naar eigen land zodra dit mogelijk is; integratie in het opvangland is verkeerd. Alle vluchtelingen zijn nodig bij de wederopbouw van hun land na de vernieling door wanbeleid, geweld, roofbouw of overbevolking.

Oorzaken

Overbevolking maakt dat boeren in heel het Midden-Oosten en Afrika steeds minder inkomen krijgen (opdeling van het land door grote families). Klimaatverandering laat oogsten mislukken in het Midden-Oosten en enkele landen in Afrika. Het platteland loopt leeg. De bevolking trekt naar de steden maar ook daar hebben veel jongeren een uitzichtloze toekomst; de economie kan de snelle bevolkingsgroei niet bijbenen. Armoede, werkloosheid, corruptie en misdaad zijn dan een explosief mengsel. Een burger oorlog en extreem religieus geweld liggen op de loer. Emigratie naar Europa zien velen als enige uitweg maar ook daar heerst overbevolking. Onduidelijk is of deze immigranten milieuvluchtelingen of vluchtelingen voor geweld zijn. In ieder geval is duidelijk dat overbevolking en klimaatverandering de oorzaken zijn. Syrië is hiervan een triest voorbeeld.

Vluchtelingen

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen. Op basis van deze verklaring kan asiel aangevraagd worden in ieder willekeurig land. In die tijd was de Aarde nog dun bevolkt en voor iedereen plaats genoeg; ook om naar een ander land te verhuizen. In 1948 was geen sprake van een overbevolkte wereld, maar nu wel. In een overbevolkte wereld leveren grote groepen vluchtelingen in het ontvangende land grote spanningen op.

De wetten in je land mogen niet ingaan tegen de Rechten van de Mens. Maar elk land schendt mensenrechten; denk daarbij bijvoorbeeld aan privacy. Elke schending van de mensenrechten gaat niet direct gepaard met geweld. Miljarden mensen in bijvoorbeeld China, India en Afrika krijgen met geweld te maken als zij opkomen voor hun rechten op het gebied van religie, politieke overtuiging of sexuele geaardheid. Religies verdragen andersdenkenden niet of nauwelijks. Veel landen hebben een autoritair bewind; tegenspraak wordt niet toegestaan. Van de bevolking op deze Aarde is 4% homosexueel en 13% bisexueel geaard; in veel landen is dit niet toegestaan. Als al deze mensen vluchten naar een land waar de mensenrechten minder geschonden worden, zal het dit stabiele land volledig ontwrichten. In deze overbevolkte wereld moet de bevolking van ieder land zelf strijden voor betere mensenrechten. Vluchten wordt steeds moeilijker; alleen voor oorlogsgebieden zal tijdelijk een uitzondering gemaakt moeten worden.

De UVRM moet aangepast worden voor deze overbevolkte wereld (zie mensenrechten). Dit betekent dat een ieder zijn/haar geboorteland in goede staat dient achter te laten zodat ook toekomstige mensen een goed leven kunnen leiden. Alle vluchtelingen zijn nodig bij de wederopbouw van hun land na de vernieling door wanbeleid, geweld, roofbouw of overbevolking.

Toekomst

De mensheid verbruikt op dit moment 1,5 maal zoveel van de Aarde als de Aarde kan produceren. Europa neemt 2,5 maal te veel en Nederland 4 maal te veel. Daarnaast neemt de bevolking van Afrika de komende 20 – 30 jaar met een miljard mensen toe. Ook in het midden Oosten neemt de bevolking snel toe. De overbevolking en de veranderingen in het klimaat zullen op de zuidelijke helft van onze aarde grote voedseltekorten veroorzaken. De bevolking zal op zoek gaan naar een beter leefgebied. Mensen op de vlucht vanwege klimaatverandering zijn milieuvluchtelingen. Mensen die vluchten vanuit overbevolkte gebieden zijn economische vluchtelingen. Het verschil is in de praktijk moeilijk te zien. De verwachting is dat in 2020 ongeveer vijftig miljoen zuiderlingen naar het noorden komen; in 2015 is de toestroom al volop gaande. In 2050 worden wereldwijd 400 miljoen milieuvluchtelingen verwacht. Deze migraties zullen voornamelijk plaatsvinden vanuit de droge streken van Afrika (Sahel) en de laaggelegen rivierdelta's in Azië. Voorlopig is er geen wereldmacht die dit probleem kan oplossen. Verdragen tussen landen komen moeizaam en veel te laat tot stand. In de praktijk houden veel landen zich niet aan de gemaakte afspraken. De landen die zich niet houden aan de afspraken, moeten geboycot worden.

In een overbevolkte wereld moet ieder land zelf de consumptie hoeveelheid voor alle inwoners kunnen opbrengen. Landen hebben hun handen vol om voor zichzelf dit duurzame evenwicht met de Aarde tot stand te brengen. De EU kan daarbij als een soevereine eenheid beschouwd worden. Dit betekent in ieder geval dat Nederland veel minder moet gaan consumeren en veel minder mensen kan huisvesten.

Beleid

  • Vluchtelingen voor geweld moeten tijdelijk in de eigen regio opgevangen worden. De VN voorziet deze mensen van voedsel- en watervoorziening, huisvesting, medische zorg en onderwijs. De westerse landen moeten deze opvang betalen en dat kost veel geld. Opleiding is noodzakelijk om bij terugkeer het land te kunnen opbouwen. Om terugkeer na de oorlog gemakkelijker te maken voor de bevolking, is integratie niet gewenst.
  • Economische vluchtelingen mogen niet immigreren naar andere overbevolkte landen. Zij zijn nodig om het eigen land op te bouwen. Tegenhouden door grenscontroles is geen oplossing. Hulp in eigen land is noodzakelijk door corrupte regeringen te laten aftreden, de uitbuitende multinationals te straffen, familieplanning op te zetten en honger te lenigen. Alleen een circulaire economie waarbij de lokale economie beschermd wordt door import/export tarieven, maakt dit mogelijk. Een circulaire economie in ons eigen land zal daarbij als voorbeeld kunnen dienen.
  • De massale hoeveelheid milieuvluchtelingen wordt het echte probleem. Deze mensen moeten opgenomen worden in andere landen doordat terugkeer in de meest gevallen nooit meer mogelijk is. Maar alle landen zitten vol. Een wereldwijde geboortebeperking is noodzakelijk.

Opmerkingen

  • Vluchten in de overbevolkte wereld waarin wij leven, betekent vluchten naar bestaande gemeenschappen. Deze gemeenschappen ontwrichten als de toestroom of de cultuurverschillen te groot worden.
  • Milieuvluchtelingen ontstaan bij te weinig voedsel en/of door verwoestijning, droogte, erosie, ontbossing en andere milieuproblemen. Deze grote hoeveelheden vluchtelingen veroorzaken binnen de bestaande gemeenschappen grote spanningen; zeker bij te weinig voedsel. Deze spanningen kunnen uitmonden in oorlogen en religieuze twisten (ref. International Organisation of Migration). Vluchtelingen vanuit deze spanningsgebieden zijn dan geen milieuvluchtelingen maar vluchtelingen voor geweld. Het midden Oosten laat dat nu al zien.
  • Vluchten kost geld, veel geld. Zonder geld is het bijna niet mogelijk om in Europa te komen. Dat betekent dat voornamelijk de gegoede (opgeleide) mensen naar Europa komen of jongeren met gespaard geld van de familie. De minder opgeleiden blijven achter. Een "braindrain" van het land vindt plaats. De omvang van het bovenstaande probleem vereist dat dit niet mag gebeuren.
  • Asiel in Europa vanuit Azie of Afrika moet vanwege de grote aantallen, de overbevolkte status van Europa en de grote cultuurverschillen uitgesloten worden. De rechten van de mens laten dit niet toe. Beter is alle opvang in de eigen regio te laten plaatsvinden. De culturen en religies verschillen in eigen regio veel minder waardoor veel minder snel spanningen optreden. Wereldwijd moet voor dit grote migratieprobleem naar oplossingen gezocht worden. Een ding is zeker; het heeft allemaal met overbevolking te maken. Geboortebeperking is beter dan mensen te laten omkomen van de honger of elkaar te laten uitmoorden vanwege meningsverschillen. Haast is daarbij wel geboden want de effecten van de maatregelen zijn pas na 20 jaar zichtbaar.