STEMWIJZER
voor de toekomst


Energiebalans Nederland 


Ongeveer 4000 PJ is het totale energieverbruik van Nederland inclusief de energie verbruikt voor het internationale transport. Dit verbruik opgesplitst in verbruikers en energiedragers ziet er in tabelvorm als volgt uit (bron CBS):

Energie verbruik in PJ olie gas steenkool elektriciteit
Huishoudens   350   100
Kantoren en publieke ruimten   200   150
Industrie 600 300 100 100
Transport:        
   Personen wegvervoer 250      
   Vrachtauto’s 150      
   Rail        5
   Scheepvaart 450      
   Luchtvaart 150      

Het totaal aan opgewekte duurzame elektriciteit in 2013 is 41 PJ waarvan windenergie 17 PJ van land en 3 van PJ zee, zonnestroom 2 PJ en biomassa 19 PJ.  In 2016 is er 125 PJ opgewekt. (Bron CBS)

Aanbod van energiedragers

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. In het stroomschema wordt de voorraadmutatie verwaarloosd.

Winning en invoer van energiedragers

In Nederland wordt vooral aardgas gewonnen, en in mindere mate hernieuwbare energie. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas en steenkool.

Verbruik van energiedragers

Het totale energieverbruik in Nederland (de som van de zwarte blokjes) is 3.255 PJ. Dit is ongeveer een kwart van de totale invoer plus winning. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.
Noot van de website beheerder; Officieel tellen de bunkers niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Nederland is een doorvoerhaven. Een groot deel van de verhandelde producten en passagiers komen niet uit of gaan niet naar Nederland. Een groot deel doet dit wel en op het overige verdient Nederland als handelsland. Voor de bunkers moet iemand zich verantwoordelijk voelen. Het meest logische is de EU en dus Nederland. Op deze website worden de bunkers wel meegeteld.

Bron: Compendium voor de leefomgeving

Let op. Nu wordt voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie, in overeenstemming met Europese afspraken, uitgegaan van het energetisch eindverbruik van energie. Dit is verbruik van energie door eindverbruikssectoren (industrie, huishoudens, diensten, landbouw en vervoer) voor energetische toepassingen. Dit is dus exclusief het gebruik voor niet-energetische toepassingen, zoals aardolie als grondstof voor plastic en de verliezen bij energie-omzetting. Bij de berekening worden de rekenregels gevolgd uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Deze wijken  af van de regels voor de nationale energiebalans en daardoor is het eindverbruik van energie in de statistiek hernieuwbare energie veel minder dan het energetisch eindverbruik uit de nationale energiebalans.