STEMWIJZER
voor de toekomst


Mensenrechten


In het kort: In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is geen rekening gehouden met de plichten die wij hebben naar toekomstige generaties. Het artikel 29 over verplichtingen moet de toevoeging hebben: "Een ieder heeft plichten ten aanzien van de toekomstige gemeenschap zodat toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen; duurzame ontwikkeling."  De mondiale problemen van ruimtegebruik, grondstoffen en energie kunnen alleen verkleind worden door:

  • Afname van de bevolkingsomvang.
  • Afname van materiële consumptie.
  • Verduurzamen consumptie- en productiemethoden.

Omdat ieder land soeverein is zal ieder land zelfstandig aan deze oplossingen moeten werken. Nederland heeft een gedeelte van haar soevereiniteit afgestaan aan de EU zodat Nederland binnen de EU moet afstemmen hoe deze oplossingen uitgewerkt kunnen worden.

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen. In artikel 29 van deze UVRM (volledige tekst onderaan deze pagina) staan de verplichtingen naar de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten beschermd zijn. In de UVRM staan nog geen verplichtingen naar de toekomstige generaties. Ten tijde van opstellen van de UVRM was dit ook niet nodig. De wereld bezat ruimte genoeg voor iedereen. De vervuiling die men aanrichtte, was dermate gering dat het milieu deze snel kon opruimen. De VN-commissie Brundtland uit 1987 geeft aan: duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In onze huidige overbevolkte wereld worden de grondstoffen in snel tempo opgemaakt zodat onze toekomstige generaties hier geen gebruik meer van kunnen maken. Wij vervuilen bodem en lucht in hoge concentraties zodat het milieu geen tijd krijgt om dit op te ruimen voordat de volgende generatie komt. Het volledige klimaat verandert in ongunstige zin. De biodiversiteit neemt in snel tempo af.

Artikel 29 (bestaand)

  1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
  2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
  3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.